Pargas Svenska Pensionärer

Ordförandens spalt

Samarbete

Att arbeta tillsammans för att uppnå något mål har vi alla gjort många gånger. Ibland har inte målen kunnat uppnås. Ibland har det under vägens gång visat sig att alla inte haft samma mål. Ibland har samarbetet blivit mera ett ”sär-arbete”.

Grundtanken bakom samarbete är i allmänhet alltid god: att hjälpa och få hjälp.

 Budkavlen, ett samarbete mellan alla pensionärsföreningar inom Svenska pensionärs-förbundet, körde igång i höstas. Detta för att uppmärksamma att förbundet verkat i 50 år. Det är tänkt att varje förening under våren 2022 skall till sin egen kommuns fullmäktige och ledande tjänstemän framföra tankar, önskemål eller förslag som ligger pensionärernas hjärta nära.

På majträffen har Pargasiterna tillfälle att överräcka vår budkavle till SPF regionen Åboland, som representeras av ordförande Jan-Peter Kullberg (f d pargasbo) samt ombudsman Mona Lehtonen (pargasbo). 

Regionens ”budkavlar” samlas sedan och överlämnas till SP förbundet, som på hösten 2022 överlämnar ett sammandrag av budkavlarna till riksdagen.

Det är klart att de budskap vi framför kommer att ha största betydelsen i detta tidiga, lokala skede: då vi framför dem till vårt fullmäktige i Pargas. Detta gör vår pensionärsförening tillsammans med representanter för de övriga delkommunerna (Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu) måndagen den 30.5 kl. 17 på fullmäktigemötet i Pargas. Publik får gärna komma med.

Därefter ”tappas nog vårt budskap bort” då det sammankopplas till en helhet med alla andra budskap inför informationen till riksdagen. 

Arbetet med Budkavlen har känts lite som ett modernt distansarbete hemifrån medan otaliga andra pensionärer på annat håll i vårt land grunnat över motsvarande frågeställningar. Alla mot ett gemensamt mål. Samarbete med okända – på distans.

 Pargas svenska pensionärers styrelse sammanträffade i slutet av april med styrelserna i de två finskspråkiga pensionärsföreningarna som verkar i Pargas: Eläkeliitto, Paraisten yhdistys och Eläkeläiset ry. Under några höstar har Psp:s medlemmar varit inbjudna av Eläkeliitto att delta i en promenad på Pajbackaplanen. Många har deltagit och upplevt tillfället som ett trevligt inslag i pensionärslivet på orten.

Inga tidigare kontakter på styrelsenivå har dock förekommit. Nu träffades vi och kunde konstatera att vi har gemensamma intressen och förväntningar av det samhälle vi alla är en del av. Inga konkreta samarbetsplaner kunde vi ännu komma fram till men många alternativ diskuterades. I höst ämnar vi fortsätta diskussionerna och kanske uppnå någonting mera handgripligt.

Höstens promenad på Pajbackaplanen, den blir av! Datum meddelas senare.

 Dags att önska alla i vår förening en riktigt GOD SOMMAR med väderleken, hälsan och omgivningen i högform och blicken fäst vid kommande dagar framöver!

 Gunnel Jansson